نوع پروژه را انتخاب کنید

در حالت خاموش، ترجمه متن پیش فرض خواهد بود
در حالت خاموش، پاسخ خیر پیشفرض خواهد بود.

تعداد کلمات پروژه

۱۰۰
قیمت ترجمه هر کلمه ۲۰۰ تومان است.
مجموعتومان